۱۰ آذر ۱۳۸۴

تاحالا freak زدین که نکنه من ایدز داشته باشم؟

خانم کردم زندگیم رو دادم

به مناسبت روز ایدز یادم افتاد

مواظب باشیم freak نزنیم