۱۴ آذر ۱۳۸۴


ها
ببین من به طور غریزی وقتی یه جا یه مشکلی گیری باشه عصبی میشم
حتی اگه نفهمم مشکله چی هست

این بیست دو به بیست سه من هم گیر داره