۱۴ آذر ۱۳۸۴

قشنگ حس میکنم توان جنسیم نسبت به هجده نوزده سالگیم کم شده

یعنی پیک منحنیش رد شده

از ایدز و حاملگی هم خوشم نمیاد جدیدا