۱۶ آذر ۱۳۸۴

جریان از ایران رفتن عده ای هم این جوریه

تو کشور خودمون تنها افتادیم داریم به گا می رویم
لاقل بریم اون ور که اگه به گاه هم رفتیم بهانه ای داشته باشیم

این ه ته گاه هم مهمه
بار معنایی داره