۱۴ آذر ۱۳۸۴

فرشته ارثیه پونصد میلیونی پیرزنه رو ور داشته رفته آستارا

پیغام هم فرستاد که دنبال من نیاین
نمی خوام چیزی از گذشته یادم بیاد

این ورم اوضاع شبیه اون وره