۱۰ آذر ۱۳۸۴

رفته بودم توچال
نوک قله تو پناهگاه یه جعبه کمک های اولیه بود پر قرص و او آر اس و باند
فقط نمی دونم چرا کاندم رو کم داشت

(کاندم ها رو با پوست نخورید)