۱۸ آذر ۱۳۸۴

م. نتیجه گرفت پس دختر جماعت لاشی ترین و ترکمون ترین موجودات روی زمین اند و هیچ جوره هم نباید بهشون اعتماد کنی

ولی من نتونستم این نتیجه رو بگیرم

همینش هم اذیت می کرد