۱۳ فروردین ۱۳۸۴

هر وقت میریم خونه خالم رد خور نداره شوهر خالم یه جایی منو گیر نیاره و نگه "من میدونم تو طرف خیلی کارا نمیری. ذات تو پاکه."
شیطونه میگه یه دفه براش بگم تا حالا چه کارایی کردم و بعدش بشینم قیافشو تماشا کنم.

آخه تو چی میدونی از من؟

هیچ نظری موجود نیست: