۲۹ فروردین ۱۳۸۴

یعنی واقعا فکر می کنید من از وقت خوابم میزنم و میام برای شما قصه میگم؟

شب به خیر.

هیچ نظری موجود نیست: