۲۴ فروردین ۱۳۸۴

دیدید مایکل اوون چه چوری به بارسا گل زد؟ دو تا ضرب

این یعنی عظمت.
این یعنی زیبایی.

نه ذهن زیبای آغشته به شیزوفرنی نکبت به هم گره خورده تو.

هیچ نظری موجود نیست: