۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

خواننده در مقابله با مطلب با پایین با اندکی دقت به اصرار بیمار گونه ای در تعمیم خود به دیگران پی می برد و البته من نیز با او موافقم

من زندگی بسته و کوچیکی دارم که در آن چیزی جز خودم را نمی بینم و دنیا یعنی من
ها ها

هیچ نظری موجود نیست: