۱۳ فروردین ۱۳۸۴

وقتی به دور و برم نگاه می کنم حتی یه نفرم شبیه خودم پیدا نمی کنم

منم آن چغندر خودروی تنها ؟

پدرم هست ؟؟
ها ها
بابا بیا کمک پسرت حالش بده

پ. ن : عرضم خدمتون که یه بچه کونی اومد گفت از نشانه های پیشرفت پی بردن به این نکته است که با بقیه فرقی نداری.
منم گفتم باشه.

هیچ نظری موجود نیست: