۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

- راستی مصاحبه ام هم اوکی شد...
- نه مصاحبه ام کنسل شد
- اِ چرا؟
- یارو که قرار بود مصاحبه کنه رفت سفر
ولی یه شغل پیدا کردم تو نیو ارلئان
- چه کار قراره بکنی؟
...