۵ بهمن ۱۳۸۵

- دوست دخترت چطوره؟
- بد نیست
- خواب دیدم دوست دخترت این ورمه
یکی که مثلا تو بودی اون ور
تو نبودی البته
بعدا فکر کردم باید تو می بودی
- آهان
- می خواستین منو بکنین
با حالت ترحم
تو و دوست دخترت
- ساندویچ شده بودی
- آره
لز بود دوست دخترت
...
حقیقت؟

این ترم سه تا درس دارم:
dynamical systems ،information theory و autonomous agents.

دلم یه چیز فوق العاده intense (شدید) می خواد
خیلی دنبال موسیقی شدید گشتم
آن چند شدید قدیمی هم که از بس گوش داده ام نت به نت شان را حفظ شده ام
چیزی پیدا نکردم
در نبود موسیقی شدید دارم فولک ترک گوش می دم
به نظر من اگه کسی می خواد متال شدید بسازه باید بشینه و با خودش خلوت کنه ببینه میتونه یه چیزی بسازه که وقتی گوش می دیش له و لوردت کنه
اگه نمی تونه باید آهنگ فولک بسازه
اگه فولک هم نمی تونه باید خفه شه

چند تا چیز شدید دیگه هم هستند:

تاریخ سده های میانی اروپا
یه مجموعه عکس از یه زندان تو روسیه
یه مجموعه عکس دیگه از سلاخی خوک ها
تاریخ ایران معاصر
بروس لی
و نگرانی ام برای خانواده ام


حقیقت چیه بروس؟
نمی خوایی که بگویی حقیقت همینی است که دور و برم را گرفته؟
بروس لی گفته اگه میخوای فردا پس فردا پات نلغزه امروز حقیقت رو به زبون بیار.