۳۰ مرداد ۱۴۰۰

تمرین فارسی نوشتن برای پسر کوچکم

حتی مطمتن نیستم روزی بیاید که بتوانی فارسی بخوانی