۳ اردیبهشت ۱۳۸۴

خود جای طرف مقابل گذاری
یعنی چه بامزه ان اینایی که فکر میکنن می تونن دلیل کارام رو بفهمنن یا حدس بزنن چی تو فکرم میگذره و اینا.

تپلی
آدمها تو شرایط یکسان یه جور فکر نمی کنن و یه جورم عمل نمی کنن.

هیچ نظری موجود نیست: