۴ آبان ۱۳۸۶

یا فرشته بحث می کردیم. می گفت از موسیقی هایی خوشش می آید که در آن طرف خودش است و ادا در نمی آورد. از جهت دیگری هم می گفت که این وبلاگ بسیار کس شعر است. آیا شما هم همان نتیجه ای را که من گرفتم می گیرید؟