۴ آبان ۱۳۸۶

بعضی وقتا از خودم می پرسم چرا حرف نمی زنی؟ چرا هیچی نمی نویسی؟
نمی دونم. شاید به همان دلیلی که دلم نمی خواهد کسی در باره آفریقا فیلم بسازد.