۲۸ شهریور ۱۳۸۴

این عکس هم در تکمیل مطلب پایینی مردی را در حالبکه تنها به سکس اهمیت می دهد نشان می دهد :
در ضمن باید خدمت دوست ناشناسمان در سگ کثیف عرض کنم متاسفانه به هنگام (نظر) دادن زیادی کس و کون آسمان را به هم می بافند و باعث میشوند من سوراخ دعا را گم کنم.
ترجمه : تو باید یه دختر کش واقعی باشی عزیزم