۱۹ شهریور ۱۳۸۴

- به عقیده فرخ :

برای اینکه تو کاری موفق باشی
باید از یه مجموعه قوانین - چه خود آگاه و چه ناخود آگاه - پیروی کنی

این مجموعه قوانین غالبا با آنچه در ذهنت در قالب ایده آل هایی دسته بندی کردی تفاوت های اساسی دارند

بنابراین دو راه داری

نتوانی با این تضاد خود را وقف دهی
سر خورده شوی
و کاری را از پیش نبری

و یا خود را با این دوگانگی سازگار کنی
(فرخ تعریفش از هوش را هم همین جا ارائه می دهد - قدرت انطباق)- به عقیده خودم :

دلم ضعف می ره برای هوش
انطباق
پذیرش

دلم ضعف میره برای تمام ذهن های متوسطی که قائده بازی را پذیرفته اند و آنرا نشانه نبوغ خودشان می‌دانند

هیچ نظری موجود نیست: