۲۰ شهریور ۱۳۸۴

به عنوان یک مهندس کنترل بی سواد
خیلی خوشحالم که ما برای بسیاری از مسایل غیر خطی راه حلی نداریم

به نظر من روزی که ما چنین توانایی ای داشته باشیم روز بسیار وحشتناکی خواهد بود

دنیایی را در نظر بگیرید که نمی توانید در آن پیش بینی ناپذیر باشید.


این یه ایده آلیسم ابلهانه علمی تخیلی در حد آرتور سی کلارک بود.
جدی نگیرید!

هیچ نظری موجود نیست: