۶ شهریور ۱۳۸۶

تا حالا فکر کردین چرا تلمبه؟ چرا زدن؟ چرا این همه خشونت؟ چرا تشبیه به این نمکینی؟ چرا؟ مگر ما انسان نمی باشیم
خیر ما دستگاه فر آوری کنسانتره می باشیم