۶ شهریور ۱۳۸۶

درس و مشق برای من حکم آینه بغل برای الاغ اسپرت شما را دارد
یعنی اینکه ضروری است