۶ شهریور ۱۳۸۶

می ترسم دیگه عاشق نشم. از دنیای معانی مرا پر کن سوغات
قال همافر فرامرز قربانی

همافر
فه مار
رافمه
همه جایگشت های این چهار حرف از حروف الفبای فارسی
میشه معانی

شمارش هنر است