۶ شهریور ۱۳۸۶

کسانی که علاقه علمی دارند نباید مهندسی برق بخوانند
باید سیم برق را بجونند چون جوننده جاوید جق است
(از بس جق می زند مهندس لوله می شود)