۲۰ بهمن ۱۳۸۴

ح. می دونی این چی میگه؟
م. ؟
ح. میگه ما ها تنهاییم
م. راس میگه
ح. ... تو یه زنی لعنتی. تو وظیفت اینه بگی نه راست نمیگه.
اینم میگه!

(م. میخنده)