۱۰ آبان ۱۳۸۴

روان شناسی قابیل :

قابیل یه موجود مردنی بود که نیاز شدیدی به توجه داشت
قابیل پیش برادر رفت
اما برادر اون رو ندید
برادر زخم های وحشتناک برادر رو ندید

شاید اگه هابیل اون زخم ها رو می دید
شاید اگه برادر رو بدون قضاوت می پذیرفت
کسی هم کشته نمی شد

(تا اینجای مطلب رو برای گروه سنی ج نوشتن و مثل اینکه دارن به تناقضات معمول دوران نوجوانی اشاره می‌کنن
اما از این جا به بعدش رو میخوان جدی بشن)

اما گویا ما این قدر این قضیه رو برای خودمون تکرار کردیم که یه چیز مهم رو فراموش کردیم

ما به خاطر ضعف هامون حق نداریم از کسی طلب کار باشیم
حق نداریم

ها؟
احساساتی شدم یه لحظه!