۴ تیر ۱۳۸۴

تمام بچگیم و نوجونیم به گا رفت،
حالا نوبت جونیمه.

من نمی ذارم.

بی خیال. یکی اینو بگیره.

هیچ نظری موجود نیست: