۱۹ اسفند ۱۳۸۵

آقا دیروز یه دختر چینی روی دست حاجی تون بلند شد
در کمال ناباوری ربات دختره عالی کار می کرد و ما هر کار می کردیم بدون تف مالی رفتار آدمیزادی نمی توانستیم از مال خودمان بگیریم

نتیجه می گیریم وقتی بدون فکر کردن کافی و خوندن متریال مربوطه شروع کنی به برنامه نویسی آخر رویت کم میشود
برنامه نویسان
از من می شنوید قبل از شروع به کد نوشتن خوب فکر کنید