۹ آذر ۱۳۸۳

مثل موج که میشکنه و سر میخوره و باز میشکنه

شایدم هم مثل هیچ چیز
مثل خودم

هیچ نظری موجود نیست: