۲۰ اسفند ۱۳۸۶

- چرا من و تو نباید با هم باشیم؟
چون مهاجرت کردی؟
خداییش
وقتی من دارم می میرم و زندگی بدون تو از جلو چشام رد می شه
این بهانه می تونه قانعم کنه که چرا تو رو از دست دادم؟
- کس خل نشو
من حالم خوب نیست