۱ آذر ۱۳۸۶

من کاملا نیاز بشر امروز به تکیه گاهی سفت را درک می کنم.

اما اگر دقت کنید می بینید دنیا گه می باشد.
گه هم نرم است.
در نتیجه در دنیا چیز سفتی موجود نمی باشد و بشر امروز باید بی خیال شود.

یک نفرین چینی هم هست که می گوید بهترین آرزویت بر آورده باد.
به عبارت بهتر بهترین تکه دنیا را برایت می بریم و تو بعد از بستن پیشبند و نشستن پشت میز می بینی آن تکه هم نرمی مطبوعی دارد.

این هم یک ویدئو کلاسیک از یک خانم ربات که به ممه اش دست می زنی میزند توی گوشت. (یک چیز نرم دیگر)

پست نامیدانه من تمام شد.