۱۶ بهمن ۱۳۸۵

من خیلی خوشحال می شوم که می بینم دنیا دارد به گا می رود
هر بار که خبر ها رو می خونم منتظرم ببینم یه جای دنیا یک اتفاقی افتاده و n نفر به فاک رفته اند.

ما آدم ها موجودات مزخرفی هستیم. ما باید هم نتیجه این مزخرف بودن را به چشم ببینیم. نمی شود که ما عوضی باشیم و دنیا دور و بر مان گل و بلبل باشد.