۳ آبان ۱۳۸۵

کشتی های سیاه آسمان را می بلعند و به روی ما ادرار می کنند

ما خوشحال
دهان باز می کنیم

چرخی هست که در درونمان می چرخد
با زایده های تیزش

چرخ ادرار خوار
شادی چه می داند یعنی چه