۲۵ شهریور ۱۳۸۵

اگه امروز یکی ازتون پرسید من چطورم بگید
خواسته بره جزیره نتونسته
جاش خواسته بره این پارکه درس داشته بازم نشده

جاش نشسته وبلاگ می نویسه