۱۰ تیر ۱۳۸۵

آدم در تمام مدت عمرش چیزی بدست نمی آورد
تنها فرصت می کند ببیند از آن اول که بوده