۱۶ مهر ۱۳۸۶

- چه خبر؟
- به تو بگم چه خبر چی می گی؟
- می گم چه خبر

دور باطل
فرافکنی
عدم شهامت رو به رو شدن با حقیقت
فرار به جلو