۱۳ مهر ۱۳۸۶

یه مدتیه گیر دادم به خمینی
مدام میرم دربارش مطالعات می کنم که کی بوده چی فکر می کرده چگونه زیست می کرده
بعضی وقتی هم خودمو می زارم جاش
من اگه جای اون بودم چه کار می کردم
خمینی که خستم میکنه می رم خونه تمیز می کنم ظرف می شورم غذا درست می کنم. در واقع برای فرار از دست این بزرگ مرد تاریخ حاضرم هر کاری بکنم.