۱۶ مهر ۱۳۸۶

دنیایی را در نظر بگیرید که شما در آن قدرتی ما فوق طبیعی دارید.
شارژتان که برای یک هفته جمع شد می توانید با تمرکز روی فضا زمان منحنی برای چند ساعت زمان را متوقف کنید بدون آنکه خودتان متوقف بشوید و برای خودتان در این دنیای متوقف گردش کنید
چه کارها که نمی توانید بکنید
امکان ها بی نهایت است.
..

دنیایی را در نظر بگیرید که شما در آن قدرتی ما فوق طبیعی دارید.
شارژتان که جمع شد پرتاب می شوید به ده سالگی تان و از ده سالگی دو باره از نو زندگی می کنید
چه کارها که نمی توانید بکنید
امکان ها بی نهایت است.
..

دنیایی را در نظر بگیرید که شما در آن قدرتی ما فوق طبیعی دارید.
شارژتان که جمع شد دیگر نیستید
انگار که از اول نبوده اید
چه کارها که نمی توانید بکنید
امکان ها بی نهایت است.