۱۳ مهر ۱۳۸۶

تبلیغات بر ضد ایران خیلی کار بدیه. یه نمونه اش برای خودم اتفاق افتاد نا خواسته. این مطلب یه پس گردنی به خودمه تا دیگه این حرکت رو تکرار نکنم.
سر کلاس یه آلمانی گنده بک گیر داد که تو چرا این طوری می نویسی از پایین به بالا چپه. منم راست گوییم گل کرد و داستانش رو گفتم که بچه بودیم کلاس اول رو هر نیمکت سه نفر می نشست منم چپ دست بودم چون آرنج بغل دستیم تو حلقم بود دفترم رو عمودی گذاشتم که در اشغال فضا صرف جویی کنم. که دیدم پشمای طرف ریخته!